Aktualności

Umowa na projekt biblioteki i izby regionalnej dla gminy Zielonki podpisana

8 Lut, 2021

Regały z książkami

3 lutego 2021 r. – w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i wyborem najkorzystniejszej oferty – została podpisana umowa z projektantem – firmą PROJEKTYGOTOWE.PL, spółka architektoniczna, sp. z o.o. z Krakowa – na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku nowej biblioteki z izbą regionalną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Zielonkach. Zaplanowano go do realizacji na działkach w sąsiedztwie Parku Wiejskiego oraz Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.

Zobacz więcej…

Prałatowi Sandeckimu pro memoria!

1 Lut, 2021

Dwóch mężczyzn przy stole

Ksiądz dr Czesław Sandecki urodził się w 1959 roku, pochodził z podkrakowskich Zielonek, święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze na Wawelu w maju 1985 r., następnie w latach 1987-1990 posługiwał jako wikariusz parafii św. Michała w Mszanie Dolnej. Później sprawował posługę w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Zmarł po krótkiej chorobie 25 października 2020 roku.

Zobacz więcej…

Kultura (nie) wyklucza?!

22 Sty, 2021

Kultura (nie) wyklucza

Kultura jest utożsamiana z postępem, zgodą na różnorodność, z otwartością. Animacja z upowszechnianiem kultury. W czym zatem problem? Są ludzie, którym kultura kojarzy się nijak, a animacja jest pojęciem abstrakcyjnym. Grupa ta nie ma szansy czerpać z kultury, bo jest ona niedostępna! To osoby niewidome, niedowidzące, głuche, słabosłyszące, głuchoniewidome. Nie mają możliwości systematycznie i aktywnie korzystać z oferty kulturalnej. Możemy to jednak zmienić!

Zobacz więcej…

Projekt wolny od dyskryminacji i wykluczeń

Sty, 2021

Każdy projekt, niezależnie od tego, jak bardzo jest w swoich głównych celach oddalony od kwestii związanych z różnorodnością, dyskryminacją itp., ma w sobie potencjał do wzmacniania lub przełamywania nierówności. Jednocześnie, zapewniając różnorodność uczestników, stwarzamy im wszystkim więcej okazji do nauki, otwarcia nowych obszarów refleksji. Aby zapewnić wszystkim możliwość bezpiecznego w nim udziału, należy uwzględnić te kwestie podczas planowania oraz mieć na uwadze w trakcie realizacji. Niektóre konkursy grantowe biorą pod uwagę uwzględnienie kwestii różnorodnościowych (lub tylko kwestii płci), jednak w większości przypadków nie będzie to badane przed przyznaniem funduszy, choć może mieć bardzo duży wpływ na powodzenie projektu. Pamiętajmy też o możliwości stosowania tzw. „dyskryminacji pozytywnej”, czyli preferencyjnego traktowania grup wykluczanych i mniejszościowych. Możemy ją zastosować, kiedy wybór uczestników następuje z większej puli osób, które się zgłoszą.

Zobacz więcej…

Ewaluacja – co to jest? I jak to się robi?

Sty, 2021

Ewaluacja – co to jest? I jak to się robi?

Ewaluacja jest procesem o charakterze praktycznym, którego zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt osiągnął zakładane cele. Warto więc pamiętać o tym, by po zrealizowanym przedsięwzięciu (a czasem nawet w trakcie jego trwania) przeprowadzić ewaluację, bo jest ona oceną wartości projektu. Najczęściej ewaluacja jest rozumiana jako:

  • ocena wartości projektu/programu poprzez porównanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami, celami. Czyniona za pomocą analizy, syntezy, generalizacji, wnioskowania.
  • proces systematycznego zbierania i analizowania informacji (ilościowo lub jakościowo) – (przez niektórych autorów uznawana za narzędzie ewaluacji – monitoring) (Sekutowicz 2006, s. 60).

Zobacz więcej…

Gwoździe programu – elementy wniosku, dobre przykłady i dobre rady

Sty, 2021

Gwoździe programu – elementy wniosku, dobre przykłady i dobre rady

1. Pomysł

Od tego się zawsze zaczyna. Zanim zaczniemy wypełniać wniosek, zróbmy małą kwerendę. Sprawdźmy, czy dany pomysł już nie został zrealizowany w ostatnim czasie w naszym środowisku. Jeśli tak, może warto nieco go przeformułować. Zastanówmy się, czy na pewno dobrze wszystko przemyśleliśmy – czy mamy czas, ludzi, zapał, czy wiemy jaki ma być efekt.

Zobacz więcej…

Podstawy prawa autorskiego w działalności kulturalnej

Sty, 2021

Prawo autorskie - napis

Zadaniem prawa autorskiego jest ochrona rezultatów działalności o charakterze twórczym, zarówno z punktu widzenia majątkowego (np. komercyjne wykorzystanie reprodukcji dzieł sztuki), jak też w zakresie dotyczącym osobistej więzi twórcy z jego dziełem (np. prawo do autorstwa). Przeważająca część uregulowań zawarta została w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której aktualną wersję można odnaleźć w ogólnodostępnym systemie aktów prawnych pod adresem www.isap.sejm.gov.pl. Podstawowe znaczenie posiadać będzie ocena, czy dany materiał stanowi utwór, gdyż jedynie do takiego ustawa znajdzie zastosowanie, a co za tym idzie powstanie ochrona przewidziana na gruncie prawa autorskiego.

Zobacz więcej…