Cudowna moc bukietów w Zielonkach – konkurs 2015″

Cudowna moc bukietów w Zielonkach – konkurs 2015″

5 sie, 2015

plakat konkursu cudowna moc bukietów

 

 

 

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU

„Cudowna moc bukietów” w Zielonkach 

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, 
pt. „Cudowna moc bukietów – Zielonki” zwanym dalej „Konkursem”.

2.      Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej), a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach 
w otaczającym środowisku, a także postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.

3.      Przedmiotem Konkursu jest stworzenie tradycyjnego bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól i ogrodów.

4.      Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Zielonkach (Izba Regionalna) pod patronatem Stowarzyszenia „Instytut Dziedzictwa” z siedzibą w Krakowie zwane dalej „Organizatorami”.

5.      Konkurs adresowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy Zielonki i wiernych Parafii w Zielonkach oraz turystów.

6.      Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden Bukiet. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie.

7.      Nie określa się wielkości bukietów. Tradycyjne wiązanki tzw. ziela zawierały wyłącznie 
to, co pochodziło z pól i ogrodów. Było w nich dużo ziół: mięty, ruty, dziewanny, lebiodki, krwawnika, rozmarynu, wiele kwiatów: malw, mieczyków, georginii, kłosy zbóż, gałązki: jarzębiny, leszczyny, mirtu. Ponadto: makówki, warzywa i owoce, np. nabite na patyk jabłko czy ziemniak.

8.      Bukiety będą oceniane w kategorii: Tradycyjny Bukiet Zielny. Ponadto zostanie przeprowadzony konkurs dla dzieci do 13 roku życia – „Mały” Bukiet, kryterium kategorii jest wiek uczestnika.

9.      Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz kompozycja.

10.  Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety w sobotę 15. sierpnia 2015 roku w godzinach od 11.15 do 12.00 przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem NNMP w Zielonkach ul. Ks. Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia. Finał Konkursu odbędzie się w sobotę 15. sierpnia 2015 roku w godzinach od 12.00 do 13.15 obok ołtarza polowego przy wejściu do kościoła w Zielonkach.

11.  Zwycięzcy konkursu w kategorii Tradycyjny Bukiet Zielny nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi o wartości około:

I miejsce- 300 zł,

II miejsce- 250 zł,

III miejsce- 100 zł

Zostanie również przyznane łącznie 5 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.

 W przypadku konkursu dla dzieci do 13 roku- „Mały” Bukiet będą to nagrody rzeczowe :

I miejsce, II miejsce, III miejsce

Zostanie również przyznane łącznie 10 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.

Ponadto, zarówno nagrody główne jak i wyróżnienia zostaną uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.

Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.

12.  Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatorów.

13.  Wyniki zostaną ogłoszone w sobotę 15. sierpnia 2015 roku w miejscu odbywania się Konkursu 
w Zielonkach oraz opublikowane w dniu 17. sierpnia na stronach: biblioteka.zielonki.org, oraz www.instytutdziedzictwa.pl.

14.  Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać 
w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.

15.  Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: bp.zielonki@interia.pl lub info@instytutdziedzictwa.pl.

16.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na w/w stronicach internetowych www. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

17.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

18.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

19.  Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac 
w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.

20.   Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu.

 

Konkurs jest częścią projektu „Cudowna Moc Bukietów” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa w Krakowie