Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

25 maj, 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki.
2. Biblioteka Publiczna w Zielonkach wyznaczyła inspektora – Pana Mariusza Zielińskiego – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: mzielinski.biblioteka@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki Publicznej w Zielonkach na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych
i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
7. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.
8. Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
w przypadku nieaktualności

9. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

10.Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji czytelnika umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.).

11. Każdemu czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz istnieje możliwość wykreślenia z rejestru czytelników.

12. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
14.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.