„Non omnis moriar” – Dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki”.

„Non omnis moriar” – Dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki”.

10 lip, 2015

 

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna w Zielonkach nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki i z Kołem Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy realizacji projektu edukacyjnego pt.: „Non omnis moriar” – Dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki.

 

„Non omnis moriar” – Dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki”.

Informacje o projekcie

 

 

 

Nazwa

 działania

Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku pn.: „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

Województwo

Małopolskie

Gmina

Zielonki

Nazwa beneficjenta

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

Czas trwania projektu

lipiec 2015 – listopad 2015

Zakres projektu

Podczas realizacji zadania zostaną podjęte działania zmierzające do opracowania i skatalogowania w formie papierowej i elektronicznej zabytkowych nagrobków, pomników, kaplic i pamiątkowych tablic znajdujących się na terenie gminy Zielonki. Pomnik jest ostatnim nośnikiem informacji o człowieku, który pod nim spoczywa. Ze starych zabytkowych tablic można czerpać wiedzę o historii regionu. Z pozoru błahe detale, np. rodzaj kamienia lub kształt wykutej czcionki, czy zdobienia, mogą być źródłem wiedzy. Porównując nagrobki, można się dowiedzieć m.in. o stopniu analfabetyzmu, czy panującej niegdyś modzie.

Uczestnicy zadania sporządzą dokumentację prac ( fotograficzną i inwentaryzacyjną) oraz dokonają konsultacji historyczno-archiwalnych. Efekty swojej pracy oprócz zamieszczenia na stronie internetowej biblioteki w zakładce Izba Regionalna, przedstawią w czasie wygłoszonych dwóch prelekcji w Zespole Szkół w Zielonkach oraz w Zespole Szkół w Korzkwi. Aby zachęcić młodzież do dbania i odwiedzania starych zapomnianych mogił, chcemy zorganizować grę terenową, która stanie się lekcją historii „na żywo”. Nasza przeszłość piękna ale i bolesna wymaga od nas, aby się nią chwalić, a przede wszystkim, aby o nią dbać. Na zakończenie realizacji zadania planujemy zorganizowanie w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach wystawy prac fotograficznych uczestników projektu, oraz podsumowujące spotkanie, wraz z prezentacją zakładki Izby Regionalnej na stronie internetowej biblioteki.

Cel projektu

Cele:

1. Poprzez nasze zadanie chcemy przypomnieć stare, zapomniane mogiły i zachęcić mieszkańców aby również oni o nie dbali, aby w ten sposób przywrócić pamięć ludziom kiedyś tu mieszkającym.

2. Poprzez opracowanie nagrobków, chcemy przyczynić się do poszerzenia wiedzy o tym regionie Małopolski.

3. Zdobytą wiedzę chcemy przekazywać i upowszechniać wśród mieszkańców, poprzez grę terenową jako lekcje „żywej historii”, wygłoszenie dwóch prelekcji w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz przez zorganizowanie spotkania w Bibliotece Publicznej w Zielonkach na które zaprosimy wszystkie chętne osoby zainteresowane tematem.

4. Zdobycie nowych wiadomości i umiejętności przez studentów historii Koła Naukowego, co niewątpliwie będą mogli wykorzystać w dalszym kształceniu, a w przyszłości w pracy zawodowej.

5. Poprzez udostępnienie materiału do badań i miejsca do pracy, chcemy przyczynić się rozwoju działalności naukowej i samokształceniowej koła.

Opis projektu

Projekt zakłada:

1. Opracowanie kart ewidencyjnych cmentarzy gdzie znajdą się takie informacje jak: dane administracyjne i adresowe, data powstania cmentarza i jego przynależność wyznaniowa, informacje o najstarszych i najciekawszych nagrobkach oraz zdjęcia.

2. Dodanie opracowanych materiałów wraz z dokumentacją fotograficzną w zakładce Izba Regionalna na stronie internetowej biblioteki.

3. Przeprowadzenie w szkole 2 lekcji historii na podstawie zebranego materiału.

4. Opracowanie i przeprowadzenie gry terenowej jako lekcji „żywej historii”, której celem jest przybliżenie tematu dbania o stare mogiły, jako miejsca nie tylko pamięci o tych którzy już odeszli, ale również jako źródła wiedzy dla badaczy przeszłości.

5. Przygotowanie wystawy prac fotograficznych w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach.

6. Zorganizowanie podsumowującego spotkania – wykładu, połączonego z pokazem wykonanych w czasie pracy zdjęć dla osób dorosłych i seniorów. Prezentacja opracowanych informacji zamieszczonych na stronie internetowej biblioteki w zakładce Izba Regionalna.

 

Miejsce realizacji

Terenem realizacji zadania jest gmina Zielonki, a konkretnie: cmentarze parafialne w Zielonkach i w Korzkwi, cmentarze choleryczne oraz zabytkowe pomniki i kapliczki na terenie całej gminy. Zadanie będzie realizowane od lipca do listopada 2015 r.

Planowana wartość całkowita projektu (zł)

9400,00

Dofinansowanie

Samorządu Województwa Małopolskiego (zł)

7000,00

Udział własny stowarzyszenia (zł)

2400,00