Ochrona dziedzictwa kulturowego

Ochrona dziedzictwa kulturowego

17 maj, 2019

Wicemarszałek Łukasz Smółka spotkał się z beneficjentami konkursów „Ochrona zabytków Małopolski 2019” i „Kapliczki Małopolski”, wręczając symboliczne czeki na dofinansowanie zadań.
 

Sejmik Województwa Małopolskiego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o przyznaniu w tym roku 83 dotacji na realizację  zadań obejmujących prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz 77 dotacji na konserwacje zabytkowych kapliczek.

Powyższe działania nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wsparcie z budżetu województwa małopolskiego w łącznej kwocie ponad 5,7 mln zł

– zaznaczył wicemarszałek Smółka.

Beneficjenci z powiatów krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego oraz miasta Kraków spotkali się w Domu Pielgrzyma klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej.

Dzięki systematycznym i programowym działaniom samorządu województwa małopolskiego, w odpowiedzi na wnioski właścicieli obiektów zabytkowych, udało się przywrócić dawny blask wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów, rzemiosła artystycznego i zabytkowych kapliczek. W sumie w latach 1999-2019 środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego na ochronę zabytków osiągnęły poziom prawie 61 mln zł.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza konserwacja i remonty obiektów zabytkowych, są jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom spuścizny jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie.

Galeria zdjęć

Źródło zdjęcia oraz tekstu