Regulamin konkursu „Niepodległa w komiksie”

Regulamin konkursu „Niepodległa w komiksie”

8 lis, 2018

§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem konkursu „Niepodległa w komiksie”, dalej zwanego „Konkursem” jest Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 24, 00 – 054 Warszawa, państwowa instytucja kultury wpisana do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za numerem RIK 100/2017, posiadająca NIP: 5252698155, REGON: 366513210, zwane dalej „Organizatorem”,
2. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Organizatora dostępnym w portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/niepodlegla1918/
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w trakcie trwania Konkursu posiadają konto osobiste na portalu Facebook. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest odpowiedź na zadanie konkursowe: napisanie komentarza do postu konkursowego opublikowanego na osi czasu profilu „Niepodległa”: https://www.facebook.com/niepodlegla1918/
5. Laureatami Konkursu będą osoby, które podadzą najciekawsze odpowiedzi na zadanie konkursowe według wyboru jury Organizatora.
6. Każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
8. Czas trwania konkursu: od 9 października 2018r, w momencie opublikowania posta konkursowego, do 15 października 2018 r., do godziny 23:59. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 20.10.2018.
9. Nagrodami w Konkursie są trzy egzemplarze komiksu „100 100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości” Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
10. Wartość jednostkowa każdej nagrody nie przekracza kwoty 40 złotych.
11. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
12. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
13. Nagrody zostaną wydane Laureatom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczaną na terenie Polski.
14. W celu przekazania Nagród, Laureat w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres odbiorcy nagrody. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
15. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Niepodległa w komiksie”
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
23. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
25. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook.
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
„Niepodległa w komiksie”
 
W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w związku z konkursem „Niepodległa w komiksie” organizowanym przez Biuro Programu „Niepodległa” z/s w Warszawie (zwanym dalej „Konkursem”), jest Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 24, 00 – 054 Warszawa, państwowa instytucja kultury wpisana do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za numerem RIK 100/2017, posiadająca NIP: 5252698155, REGON: 366513210 (dalej zwana „Administratorem”). Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem danych osobowych wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: iod@niepodlegla.gov.pl.
3. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w tym obowiązków o charakterze podatkowym związanych z przyznaniem nagród laureatom Konkursu, a pod warunkiem udzielenia zgody przez Uczestnika – także dla celów marketingowych kontrahentów Administratora.
4. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym przypadku umowę te stanowi regulamin Konkursu;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – obowiązki o charakterze podatkowym związane z przyznaniem nagród laureatom Konkursu.
5. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator korzystając z usług oferowanych przez Facebook (zgodnie z poniższą definicją) zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe spółce Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (dalej “Facebook”), która może przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają stosowną infrastrukturę.
Komisja Europejska decyzją 2016/1250 stwierdziła, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.
Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Facebook zapewnia przy tym, że przetwarzając Pana/Pani dane osobowe zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia. Więcej szczegółów na ten temat znajdzie Pan/Pani pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
7. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane:
a) przypadku uczestników Konkursu – przez czas jego realizacji,
b) w przypadku laureatów Konkursu – również po zakończeniu jego realizacji przez czas przekazywania nagród oraz przez okres wymagany przepisami prawa,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, co oznacza że: może Pana/Pani uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pana/Pani uprawniony/a do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pan/Pani otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać opłatę.
Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl.
9. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Pana/Panią wykonane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Żądania, o których mowa w niniejszym punkcie mogą być przesłane przez Pana/Panią na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl.
10. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) Pana/Pani Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) cofnął/cofnęła Pan/Pani zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wniósł/wniosła Pan/Pani na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 13 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
d) Pana/Pani Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) Pana/Pani Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
f) Pana/Pani Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl.
11. Posiada Pana/Pani prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadkach, gdy:
a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniósł/wniosła Pana/Pani sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu drugim pkt 13 poniżej) wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, o którym mowa powyżej Administrator poinformuje Pana/Panią o tym.
Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl.
12. Posiada Pan/Pani prawo przenoszenia dostarczonych przez Pana/Panią Danych Osobowych, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Pana/Pani Dane Osobowe, które dostarczył/dostarczyła Pan/Pani Administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy.
Wykonując powyższe prawo, ma Pan/Pani prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl.
13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją i przetwarzanie: a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych przysługuje Panu/Pani również w przypadku, gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Sprzeciw, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłany przez Pana/Panią na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl.
14. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji, gdy Pana/Pani dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie.
15. W trybie art. 77 RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi PUODO, jak również innego organu nadzorczego, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
16. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że brak ich podania spowoduje niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody w Konkursie.
17. Wobec Pana/Pani nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływają.